Форум по программированию Delphi Sources

 Вернуться   Форум по программированию Delphi Sources > Все о Delphi > Графика и игры
Ник
Пароль
Регистрация <<         Правила форума         >> FAQ Пользователи Календарь Поиск Сообщения за сегодня Все разделы прочитаны

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
  #1  
Старый 28.05.2017, 19:40
scorpiX scorpiX вне форума
Прохожий
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщения: 1
Версия Delphi: Delphi 7
Репутация: 10
По умолчанию Хранитель экрана

Доброго всем дня, прогеры) В коде, который я привел ниже не увеличивается значение переменной kolvo(стоит на нуле) и я вообще не понимаю почему( Буду рад, если поможете разобраться, заранее всем спасибо)
Код:
unit Scrn;

interface

uses

 SysUtils, WinTypes, WinProcs, Messages, Classes, Graphics, Controls,
 Forms, Dialogs, ExtCtrls, UnitList;

type

 TScrnFrm = class(TForm)
  tmrTick: TTimer;
  procedure tmrTickTimer(Sender: TObject);
  procedure FormShow(Sender: TObject);
  procedure FormHide(Sender: TObject);
  procedure FormActivate(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
  procedure DrawVolna(x, y, size: integer; color: TColor);
  procedure DeactivateScrnSaver(var Msg: TMsg; var Handled: boolean);
  
 public
  { Public declarations }
 end;

var

 ScrnFrm: TScrnFrm;
  i:cardinal;
implementation

{$R *.DFM}

uses

 Cfg;

var
 crs: TPoint; {Îðèãèíàëüíàÿ ïîçèöèÿ êóðñîðà ìûøè.}
 kolvo: Cardinal;
 
function Min(a, b: integer): integer;
begin
 if b < a then
  Result := b
 else
  Result := a;
end; {Min}

procedure TScrnFrm.DrawVolna(x, y, size: integer; color: TColor);
var
 i, radius: cardinal;
 //cx, cy: integer;
 //xy1, xy2: integer;
 //r, g, b: byte;
begin
 with Canvas do
 begin
  {Ïàðàìåòðû êàðàíäàøà è êèñòè.}
  Pen.Style := psClear;
  Brush.Style := bsSolid;
  Brush.Color := color;
  {Ðèñóþ êðóãè.}
  radius := size div 16;
  {for i := 0 to 2 do
  begin
   xy1 := (2 * dw) div 2;
   xy2 := size - xy1;
   Brush.Color := RGB(0, Min(g + (i * 8), 255), Min(b + (i * 8), 255));
   Ellipse(x + xy1, y + xy1, x + xy2, y + xy2);
  end; }


 end;
end; {TScrnFrm.DrawVolna}

procedure TScrnFrm.DeactivateScrnSaver(var Msg: TMsg; var Handled: boolean);
var
 done: boolean;
begin
 if Msg.message = WM_MOUSEMOVE then
  done := (Abs(LOWORD(Msg.lParam) - crs.x) > 5) or
   (Abs(HIWORD(Msg.lParam) - crs.y) > 5)
 else
  done := (Msg.message = WM_KEYDOWN) or (Msg.message = WM_KEYUP) or
   (Msg.message = WM_SYSKEYDOWN) or (Msg.message = WM_SYSKEYUP) or
   (Msg.message = WM_ACTIVATE) or (Msg.message = WM_NCACTIVATE) or
   (Msg.message = WM_ACTIVATEAPP) or (Msg.message = WM_LBUTTONDOWN) or
   (Msg.message = WM_RBUTTONDOWN) or (Msg.message = WM_MBUTTONDOWN);
 if done then
  Close;
end; {TScrnFrm.DeactivateScrnSaver}

function GetItem (x, y:cardinal): TItem;
begin
 result.scr.x:= x;
 result.scr.y:= y;
 result.scr.razmer:=15;
 //result.scr.max_razmer:= size div 5;
end;

procedure TScrnFrm.tmrTickTimer(Sender: TObject);
var
 x, y: integer;
 size: integer;
 r, g, b: byte;
 color: TColor;
begin
 {if sphcount >= CfgFrm.spnVolna.Value then
 begin
  Refresh;
  //sphcount:=0;
 end;}
 x := Random(ClientWidth);
 y := Random(ClientHeight);
 size := CfgFrm.spnSize.Value;
 x := x - size mod 2;
 y := y - size mod 2;
 r := Random($80);
 g := Random($80);
 b := Random($80);
 if not IsEmpty(list) then
 begin
  //ShowMessage('Ñïèñîê íå ïóñò!');
  while List<>nil do // ïåðåáèðàåì âñå ýëåìåíòû ñïèñêà
  begin
   if (list.item.scr.razmer=5) then
   begin
    list.item.scr.x:= x;
    list.item.scr.y:= y;
    list.item.scr.razmer:=15;
    //ShowMessage('Ýëåìåíò îáíîâèëñÿ');
    //list.item.scr.max_razmer:= size div 5;
   end
   else
   begin
    list.item.scr.razmer:=list.item.scr.razmer-1;
     //ShowMessage('Ðàçìåð óìåíüøåí');
   end;
   List:=List^.Next; // ïåðåõîä ê ñëäóþùåìó ýëåìåíòó ñïèñêà
  end;
 end;
 ShowMessage(inttostr(kolvo));
 //ShowMessage(inttostr(CfgFrm.spnVolna.Value));
 if IsEmpty(list) or (kolvo < CfgFrm.spnVolna.Value) then //Åñëè ñïèñîê ïóñò èëè êîë-âî êàïåëü íà ýêðàíå ìåíüøå, ÷åì ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîå ÷èñëî êàïåëü
  begin
   kolvo:=kolvo+1;
   //ShowMessage(inttostr(kolvo));
   AddToFirst (list, GetItem(x, y));
   //ShowMessage('Äîáàâëåí íîâûé ýëåìåíò');
  end;
 DrawVolna(x, y, size, RGB(r, g, b));
end; {TScrnFrm.tmrTickTimer}

procedure TScrnFrm.FormShow(Sender: TObject);
begin
 //kolvo:=0;
 i:=0;
 GetCursorPos(crs);
 tmrTick.Interval := 1000 - CfgFrm.spnSpeed.Value * 90;
 tmrTick.Enabled := true;
 Application.OnMessage := DeactivateScrnSaver;
 ShowCursor(false);
end; {TScrnFrm.FormShow}

procedure TScrnFrm.FormHide(Sender: TObject);
begin
 Application.OnMessage := nil;
 tmrTick.Enabled := false;
 ShowCursor(true);
end; {TScrnFrm.FormHide}
procedure TScrnFrm.FormActivate(Sender: TObject);
begin
 WindowState := wsMaximized;
end; {TScrnFrm.FormActivate}
end.
Ответить с цитированием
ОтветОпции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB-коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 15:29.


 

Сайт

Форум

FAQ

RSS лента

Прочее

 

Copyright © Форум "Delphi Sources", 2004-2019

ВКонтакте   Facebook   Twitter